Rainy day


喜欢下雨天吗?

淅淅沥沥的下雨天,有没有盯着雨搜寻雨的痕迹的经历? 

有没有那么一瞬间想把即将要消失雨滴永久的抓住?正是鉴于这样的想法,于是将雨滴的模样冻了起来<Rainy day>是装满您感性的雨滴模样的冰块托盘Rainy day

Project owner.  SPEXTRUM

Creative Director. Tsunho Wang
Designer. Daeun Lee